کشش بولت

در مواردی برای تقویت یک عضو سازه لازم است پیچ یا میلگرد در بتن و یا دیوار ضخیم آجری کاشته شود. جدا از ملاحظات کلی و نکات ظریفی که هنگام کاشت باید رعایت شود، به عنوان یک قاعده کلی عمل کاشت باید طوری انجام شود که مقاومت گیرایی ایجاد شده بین میلگرد کاشته شده و عضو مورد نظر بیشتر از مقاومت کششی میلگرد یا پیچ باشد. به میلگرد یا پیچ کاشته شده در اصطلاح میخچه یا بولت گفته می­شود. پس از اتمام کاشت و سپری شدن مدت زمان عمل آوری بولت (در مورد بولت سیمانی و رزینی رعایت این نکته ضروری است)، با دو هدف مختلف اقدام به کشیدن بولت می­شود. هدف از کشیدن بولت یا آزمایش مقاومت کششی آن است و یا اینکه بنا به طرح ارائه شده بولت­ها باید تحت کشش قرار بگیرند. در مورد اول که هدف آزمایش مقاوت کششی بولت و بررسی چگونگی عمل کاشت است، بولت کاشته شده تا جایی کشیده می­شود که به حد روانی بولت برسد و یا اینکه اتصال آن با عضو سازه از بین برود و بولت و مواد پر کننده همراه هم حرکت کرده و در واقع بر مقاومت گیرایی آن غلبه شود. عمل کشش با جک­های هیدرولیکی با ظرفیت اعمال نیروی کششی تا ۱۴۵ تن و توسط تکنسین­های با تجربه این شرکت انجام می­شود. جابجایی بولت نیز با استفاده از گیجی که حساسیت آن ۰٫۰۱ میلی متر است ثبت می­شود. اما در مورد دوم به منظور اتصال هر چه بهتر بولت­های کاشته شده به سازه، المانها توسط جک هیدرولیکی کشیده می شوند تا دائما تحت کشش قرار داشته باشند. برای این کار نیز از جک­های هیدرولیکی با ظرفیت­های مختلف استفاده می شود. پس از کشش، با قرار دادن لقمه های فلزی بر روی بولت­های کاشته شده و بستن مهره بر روی آن کشش اعمال شده در بولت ها حفظ می شود.